line decor
line decor
line decor
line decor

 

A Resource for Students

 
Web SCL ...bulletStatuten Van de Vereniging Voor Taalwetenschap
van het Caraibisch Gebied


NAAM EN DOELSTELLING

1. Deze vereniging is bekend onder de naam Society for Caribbean Linguistics (Vereniging voor Taalwetenschap van het Caraibisch Gebied).

2. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de wetenschappelijke studie van taal en van de aan taal gerelateerde problematiek in het Caraibisch gebied.

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

3. De vereniging maakt een onderscheid tussen drie (3) soorten lidmaatschap voor personen: gewoon lidmaatschap, studentlidmaatschap en erelidmaatschap. Daarnaast kan de vereniging een lidmaatschap toekennen aan bibliotheken waardoor de betreffende bibliotheken recht hebben op ontvangst van de publicaties van de vereniging.

4. Een ieder kan een gewoon lidmaatschap verkrijgen door stemming van het Dagelijks Bestuur en na betaling van contributiegelden.

5. Een ieder die in een academisch jaar als student aan een erkende universiteit is ingeschreven kan een studentlidmaatschap verkrijgen na betaling van contributiegelden. Een studentlidmaatschap is beperkt tot een maximale periode van zes (6) jaar.

6. De vereniging kan een taalkundige van aanzien tot erelid kiezen op voordracht van het Dagelijks Bestuur. Het totaal aantal ereleden is beperkt tot een maximum van tien (10), en niet meer dan twee (2) personen kunnen tot erelid benoemd worden in een jaar.

7. Elk gewoon lid en studentlid dient op of voor 31 oktober van elk jaar contributie aan de vereniging te betalen. Het contributiebedrag wordt op voordracht van het Dagelijks Bestuur bij stemming door de vereniging vastgesteld. Elk lid dat de vereiste contributie niet op tijd betaalt verliest de rechten verbonden aan het lidmaatschap (zoals hieronder uiteengezet) zolang het verzuim te betalen voortduurt; de rechten verbonden aan het lidmaatschap worden hersteld na betaling van achterstallige contributie. Na twee (2) jaar wanbetaling wordt een persoon uit het lidmaatschap gezet tenzij het Dagelijks Bestuur er van overtuigd is dat er verzachtende omstandigheden zijn die in overweging genomen moeten worden. Het lidmaatschap kan voor één of meerdere jaren vooruit betaald worden, en indien dit het geval is zal het lidmaatschap voor de betreffende periode als volledig betaald beschouwd worden, ook als de verenigingscontributie in de tussentijd verhoogd wordt.

8. Na pensionering en indien een lid twintig (20) jaar lang contributie betaald heeft kan dit lid na stemming door het Dagelijks Bestuur ontslaan worden van de verplichting tot contributiebetaling zonder verlies van de rechten die daaraan verbonden zijn.

9. Alleen leden van de vereniging kunnen stemmen en verenigingsfuncties bekleden. Alle leden van de vereniging hebben recht op ontvangst van de verenigingsuitgaven. Een ieder kan artikelen, boekbesprekingen of langere stukken voorleggen om in aanmerking te komen voor publicate door de vereniging.

FUNCTIES EN COMITÉS

10. De verenigingsfuncties zijn: een Voorzitter, een Vice-voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een Publicatieofficier.

11. De Voorzitter van de vereniging bekleedt deze functie twee (2) jaar, ingaande de beëindiging van de tweejaarlijkse algemene vergadering. De Voorzitter zit de bijeenkomsten van de vereniging en van het Dagelijks Bestuur voor. De Voorzitter legt een tweejaarlijks rapport voor aan de vereniging; dit rapport wordt aan de leden verspreid.

12. De Vice-voorzitter bekleedt deze functie twee (2) jaar en vervult de taken van de Voorzitter indien deze afwezig is. De Vice-voorzitter volgt de Voorzitter op in het volgende tijdvak van twee jaar.

13a. De Secretaris bekleedt deze functie twee (2) jaar en kan in functie herkozen worden. Onder de secretariele taken van de Secretaris behoren het optekenen van de handelingen van de vereniging, en enige andere functies die door de Voorzitter en het Dagelijks Bestuur worden toegewezen.

13b. De Penningmeester bekleedt deze functie twee (2) jaar en kan in functie herkozen worden. De Penningmeester is tevens het financiele hoofd van de vereniging.

13c. De Publicatieofficier bekleedt deze functie twee (2) jaar en kan in functie herkozen worden. Het is de taak van de Publicatieofficier toe te zien Toezien op de publicaties van de vereniging voorzover die niet onder verantwoordelijkheid vallen van het Programmacomité.

14. De vereniging heeft een Dagelijks Bestuur dat belast is met de gang van zaken van de vereniging; het Dagelijks Bestuur bestaat uit de hiervoor genoemde personen, de oud-Voorzitter en twee (2) andere leden van de vereniging die hiertoe verkozen zijn voor een periode van twee (2) jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing. Indien een lid van het Dagelijks Bestuur bij een vergadering van het Dagelijks Bestuur afwezig is kan dit lid door geschreven volmacht een ander lid van de vereniging benoemen om in zijn of haar plaats de vergadering bij te wonen en te stemmen. Echter kan niemand door volmacht meer dan één stem uitbrengen. Het Dagelijks Bestuur heeft minimaal één vergadering tussen de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid voor de vereniging op te treden, maar moet van al haar handelingen aan de volgende verenigingsvergadering verslag uitbrengen. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur mogen door elk lid van de vereniging bijgewoond worden. Leden kunnen met toestemming van de Voorzitter over elk agendapunt spreken, maar hebben geen stemrecht. De Secretaris kan, op eigen initiatief op op verzoek van een ander lid van het Dagelijks Bestuur, het Dagelijks Bestuur verzoeken over bepaalde kwesties per post te stemmen, en indien een meerderheid van het Dagelijks Bestuur op deze wijze over de betreffende kwestie stemt, geldt de stemming als beslissend.

15. Indien een verenigingsfunctionaris of een lid van het Dagelijks Bestuur anders dan de Voorzitter om welke reden dan ook zijn of haar functies staakt, is het de taak van het Dagelijks Bestuur de functie opengevallen te verklaren en de functie binnen dertig (30) dagen door verkiezing opnieuw te vullen.

16. Verenigingsleden die een tweejaarlijkse algemene vergadering bijwonen kunnen leden voordragen voor de functie van Vice-voorzitter en andere opengevallen functies in het Dagelijks Bestuur. Het houden van verkiezingen is een taak van de Secretaris tenzij de Secretaris zelf kandidaat is, in welk geval het de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur is iemand aan te stellen die de stembiljetten in ontvangst neemt en de telling verricht.

17. De verenigingsvoorzitter kan een Programmacomité bestaande uit drie (3) leden aanstellen voor een periode en voor doeleinden die door het Dagelijks Bestuur bepaald worden. Een Programmacomité kan taken gesteld worden die te maken hebben met de publicaties van de vereniging en met academische aspecten van de vergaderingen van de vereniging.

FINANCIEEL BELEID

18. Alle verenigingsgelden die niet voor lopende uitgaven benodigd zijn worden bijbeslissing van het Dagelijks Bestuur geinvesteerd. Er vindt een jaarlijkse externe controle plaats door een gediplomeerd boekhouder.

VERGADERING

19. De vereniging heeft een tweejaarlijkse algemene vergadering, te houden op een plaats en tijd die door het Dagelijks Bestuur bepaald wordt. Het aantal leden vereist voor de vergadering is gelijk aan het aantal leden aanwezig bij vergadering.

20. Het Dagelijks Bestuur kan bijzondere vergaderingen van de vereniging bijeenroepen.

WIJZIGINGEN

21. Voorgestelde wijzigingen op deze statuten moeten schriftelijk aan de Secretaris voorgelegd worden, ondertekend door ten minste zeven (7) leden van de vereniging. Zulke voorgestelde wijzigingen worden naar alle leden verstuurd met het verzoek binnen dertig (30) dagen per post een stem uit te brengen. Een wijziging wordt aangenomen met een twee-derde meerderheid van stemmen.

 

 
             
 


Admin Login | About Us | SCL Logo | Privacy Policy | Contact Us | © 2002- 2016 Society for Caribbean Linguistics